ماجرای قبض‌ های نجومی برق چه بود؟

سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص نجومی شدن قبوض برخی از مشترکان صنعت برق توضیحاتی را ارائه داد. مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به اعتراض برخی از مشترکان به قبوض نجومی برق خود گفت: حدود ۱۵ درصد مشترکان، بین الگوی تعیین شده تا دو برابر الگو، مصرف داشته‌اند، برای این دسته از مشترکان علاوه بر […] مطلب ماجرای قبض‌ های نجومی برق چه بود؟ منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

ماجرای قبض‌ های نجومی برق چه بود؟
ماجرای قبض‌ های نجومی برق چه بود؟

سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص نجومی شدن قبوض برخی از مشترکان صنعت برق توضیحاتی را ارائه داد. مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به اعتراض برخی از مشترکان به قبوض نجومی برق خود گفت: حدود ۱۵ درصد مشترکان، بین الگوی تعیین شده تا دو برابر الگو، مصرف داشته‌اند، برای این دسته از مشترکان علاوه بر […]

مطلب ماجرای قبض‌ های نجومی برق چه بود؟ منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.