علت سقوط دولت افغانستان؛ اغلب مدیرانش دنبال پول و فرار از کشور بودند

یک تحلیلگر سیاسی با توجه به قدرت گیری دوباره طالبان بعد از ۲۰ سال، علت سقوط دولت افغانستان را این می داند که اغلب مدیرانش دنبال پول و فرار از کشور بودند. عباس عبدی در توئیتی نوشت:     منبع: کانال آینده

علت سقوط دولت افغانستان؛ اغلب مدیرانش دنبال پول و فرار از کشور بودند
پیش‌نویس خودکار

یک تحلیلگر سیاسی با توجه به قدرت گیری دوباره طالبان بعد از ۲۰ سال، علت سقوط دولت افغانستان را این می داند که اغلب مدیرانش دنبال پول و فرار از کشور بودند.

پیش‌نویس خودکار

عباس عبدی در توئیتی نوشت:

پیش‌نویس خودکار

 

 

منبع: کانال آینده