سرنوشت اکبر خرمدین در دستان رئیس قوه‌قضائیه

طبق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز(داماد خانواده خرمدین‌ها) محجور است و نمی‌تواند درباره سرنوشت قاتل پسرش تصمیم بگیرد. در این شرایط و مطابق قانون پرونده اکبر خرمدین به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده تا درباره قصاص یا بخشش متهم تصمیم گیری شود. همشهری: طبق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز(داماد خانواده خرمدین‌ها) محجور است و […] مطلب سرنوشت اکبر خرمدین در دستان رئیس قوه‌قضائیه منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

سرنوشت اکبر خرمدین در دستان رئیس قوه‌قضائیه
سرنوشت اکبر خرمدین در دستان رئیس قوه‌قضائیه

طبق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز(داماد خانواده خرمدین‌ها) محجور است و نمی‌تواند درباره سرنوشت قاتل پسرش تصمیم بگیرد. در این شرایط و مطابق قانون پرونده اکبر خرمدین به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده تا درباره قصاص یا بخشش متهم تصمیم گیری شود. همشهری: طبق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز(داماد خانواده خرمدین‌ها) محجور است و […]

مطلب سرنوشت اکبر خرمدین در دستان رئیس قوه‌قضائیه منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.