رای اعتماد مجلس به ۱۸ وزیر رئیسی/ وزیر آموزش و پرورش رد شد

بعد از ۵ روز بحث و بررسی درباره صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم، امروز تکلیف کابینه سید ابراهیم رئیسی مشخص شد. مطلب رای اعتماد مجلس به ۱۸ وزیر رئیسی/ وزیر آموزش و پرورش رد شد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.

رای اعتماد مجلس به ۱۸ وزیر رئیسی/ وزیر آموزش و پرورش رد شد
رای اعتماد مجلس به 18 وزیر رئیسی/ وزیر آموزش و پرورش رد شد

بعد از ۵ روز بحث و بررسی درباره صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم، امروز تکلیف کابینه سید ابراهیم رئیسی مشخص شد.

رای اعتماد مجلس به 18 وزیر رئیسی/ وزیر آموزش و پرورش رد شد

مطلب رای اعتماد مجلس به ۱۸ وزیر رئیسی/ وزیر آموزش و پرورش رد شد منتشر شده دررسا نشر - خبر روز.